Kommunalpolitisk aftale mellem LO Storkøbenhavn, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i København

Kommunen som arbejdsplads
Det skal være attraktivt at være ansat i Københavns kommune.

Det er en politisk forpligtelse at sikre, at alle medarbejdere ansat i Københavns Kommune inddrages i beslutninger vedrørende den kommunale drift og organisation gennem tillidsrepræsentanter og MED-udvalg.

Parterne er enige om, at arbejdsforholdene for de ansatte skal være gode, og at arbejdsmiljøet skal prioriteres højt, således at sygefraværet bliver nedbragt.
Samtidig skal kommunen arbejde målrettet for en operationel personalepolitik, der både handler om fastholdelse og udvikling af den enkelte medarbejder. Her
skal kommunen, som Københavns største arbejdsplads, gå forrest og sikre løbende efter- og videreuddannelse af medarbejdere på alle niveauer.

Nøgleordene i den kommunale forvaltning er åbenhed, tillid og ytringsfrihed. Vi har stor tillid til medarbejderne og deres kvalifikationer og vil arbejde
målrettet på, at flere opgaver løses uden brug af eksterne konsulenter, så kommunen opnår en mere langsigtet og effektiv løsning af opgaver.

Kommunen skal gå foran i spørgsmålet om ligestilling og ligeløn ved at sørge for gennemskuelighed omkring løn, tillæg m.v. og ved at medtænke køn i sin
personalepolitik.

Med dette udgangspunkt skaber vi de bedste forudsætninger for en positiv udvikling af kommunen som en attraktiv arbejdsplads samtidig med, at
borgernes ønsker bedst muligt tilgodeses.

Erhverv og beskæftigelse
Parterne er enige om, at Københavns kommune skal arbejde for at tiltrække flere virksomheder, således at der sker en udvikling, hvor det nuværende antal
arbejdspladser øges, især inden for fremstilling og privat service. Men også på mindre konjunkturafhængige brancher som vidensbaserede virksomheder, der
beskæftiger en bred vifte af medarbejdere. Kommunen skal gøre en særlig indsats for især at tiltrække ”grønne” virksomheder, der samtidig kan være med til at sikre København en position som Europas Miljøhovedstad.
Kommunen skal endvidere arbejde aktivt for at få større arrangementer til København – konkret skal der arbejdes på at bringe Expo verdensudstillingen
til byen.

Der skal under den aktuelle lavkonjunktur sættes ekstra skub i klimarenovering af offentlige bygninger, renovering af kloakker, trafikinvesteringer m.v..

Der skal indgås forpligtende partnerskabsaftale/samarbejdsaftale mellem kommunen og arbejdsmarkedets parter om den beskæftigelsespolitiske
indsats. Herunder skal dialogen mellem jobcenter København og A-kasserne udvikles, således at den ledige ikke bliver kastebold mellem jobcenter og A-
kasse.

Beskæftigelsespolitikken i København skal være fremtidssikret, og derfor er der brug for en målrettet indsats, hvor arbejdskraften får mulighed for løbende
opkvalificering.

Der er enighed om, at integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal styrkes, og at integration gennem uddannelse, beskæftigelse og
deltagelse i det civile samfundsliv skal vægtes højt. Herunder skal der arbejdes med at løse de sociale problemer, der er opstået i nogle boligområder, og med
at forsøge at afbøde konsekvenserne af den fattigdom, der bl.a. er et resultat af starthjælpen og kontanthjælpsloftet.

Københavns kommune skal understøtte den uddannelsespolitiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.
Herunder skal der arbejdes målrettet for at sikre, at de unge bliver uddannelsesparate ved fornuftige brobygningstiltag fra 9. - 10. klasse til ungdomsuddannelserne, eventuelt gennem ophold på produktionsskole.

Københavns kommune vil arbejde for at øge antallet af praktikpladser både ved selv at gå foran, men også ved at stille krav til leverandører til kommunen om, at disse opretter praktikpladser.

Kommunal velfærd
Velfærd er på alle områder et grundlæggende begreb for den kommunale service. Kommunen skal være garant for at sikre de af kommunens borgere, der ikke selv har tilstrækkelige ressourcer, gode vilkår både økonomisk, jobmæssigt, socialt og sundhedsmæssigt.

Daginstitutioner, dagplejen og fritidsordninger skal sikres optimale fysiske rammer samt tilstrækkeligt personale for at styrke børnenes udvikling og
integration. Pladsgarantien skal fastholdes og forbedres, således at der reelt tilbydes pladser i borgernes lokalområde, når behovet er der.

Folkeskolerne i København skal øge fokus på faglighed og trivsel, således at børnene tidligt oplever glæden ved at læse, skrive og regne. Det kan bl.a. ske
ved at have mere pædagogisk personale i hver klasse i de første skoleår og ved at styrke indsatsen mod mobning. Renoveringen og moderniseringen af
skolebygningerne skal færdiggøres og fortsættes, så de fysiske rammer er tidssvarende og i god stand. Der skal investeres i moderne undervisningsmaterialer, og der skal gøres mere brug af IT i undervisningen.
Der skal skabes lærings-rum til alle børn, uanset om de drenge eller piger, om de er bogligt, praktisk eller kreativt begavede.

Der skal arbejdes på en model for bedre social balance i elevsammen-sætningen på skolerne, bl.a. i forhold til fordelingen af sprogligt stærke og sprogligt svage børn. Tosprogethed skal gøres til en styrke.

Ældreområdet skal prioriteres, så alle kommunens ældre får tilbud om støtte, pleje/omsorg og mulighed for social og fysisk aktivitet, der svarer til de ældres behov og muligheder. Der skal sikres tilstrækkeligt personale, og der skal tages økonomisk højde for, at stadig nye grupper af borgere får behov for hjemmepleje og plejeboliger.

Over 34.000 københavnere er fattige, og denne fattigdom i København skal bekæmpes.

Handicap og psykiatriområdet skal prioriteres, når der skal bygges nyt og moderniseres i de kommende år.

Københavnere med handicap skal kunne leve et liv med reel kompensation for deres handicap. Der skal bygges nye ordentlige boliger, hvor alle har eget bad,
toilet og tekøkken.

Også psykisk syge københavnere lever ofte under dårlige boligforhold. De store gamle institutionslignende bo-centre skal nedlægges til fordel for nye mindre bo-enheder, hvor alle har eget badeværelse og tekøkken.

Flere hænder er en af forudsætningerne for at give de mange psykisk syge den nødvendige støtte og hjælp, der kan skære ned på det overforbrug af medicin,
som eksisterer for nogle mennesker.

Der skal tænkes på tværs af kasser, og laves nye steder - "halvvejshuse", som er en blanding af behandling og social støtte på samme tid.

Kommunen skal sikre, at også handicappede og psykisk syge kan komme ind på arbejdsmarkedet for eksempel i flex- og skånejobs.

Københavns kommune har ansvaret for den lokale sundhedsmæssige forebyggelse og genoptræning. En indsats, der skal gennemføres i tæt samarbejde med Region Hovedstaden. Som led i kommunens sundhedsprofil skal der sikres tilbud om sund kost til alle brugere af de kommunale institutioner.

Udbud og udlicitering
Der er enighed om, at udlicitering skal være undtagelsen og ikke reglen, og at opgavevaretagelse inden for kommunale rammer skal prioriteres højere. Ligeledes er der enighed om, at det principielt er uhensigtsmæssigt, at regeringen i forbindelse med kommuneaftalerne forsøger at fastlægge faste udliciterings- og udbudsgrader.

Når nye opgaver udbydes, skal disse indeholde krav om, at arbejdet udføres i henhold til gældende regler og overenskomster på arbejdsmarkedet og i henhold til gældende lov. Udlicitering skal ikke være en genvej til at forringe løn– og arbejdsvilkår.

Med det formål at analysere, hvorvidt det kan være fornuftigt at tilbageføre udbudte og udliciterede opgaver til kommunal drift, vil parterne drøfte og gennemgå samtlige af kommunens udbudte og udliciterede opgaver.

  
Boliger
København skal være en by for alle, og det skal afspejle sig i, at der i byudviklingen af ”Den tænkende storby” også i fremtiden er et bredt udbud af forskellige boformer.

Parterne er enige om, at antallet af almene boliger skal øges. Der skal være fokus på at skabe blandede boligområder, dvs. forskellige ejerformer, størrelser og priser. Københavns kommune skal fastholde det politiske fokus på, at der bliver bygget billige boliger, der også kan betales af almindelige lønmodtagere. Endvidere skal renovering af den ældre boligmasse fortsætte, så alle boliger får toilet og bad.

Som led i arbejdet med de boligsociale problemer i ghettoerne indgår ønsket om en bredere befolkningssammensætning. Kommunen skal arbejde for en reelt blandet by, hvor også fattige og arbejdsløse kan bo i alle bydele. Kommunen har et særligt ansvar for at de fattige, der afvises i almene boligområder, alle får tilbud om en anden bolig.

Parterne er desuden enige om, at der skal tages væsentlige klima-hensyn, når der bygges og renoveres, herunder at kommunen arbejder for, at alt nybyggeri er O-energi og som minimum lavenergiklasse1.

Tryghed
København skal være en fredelig by for alle. En tidlig social indsats skal prioriteres i forhold til unge mennesker, der er socialt belastede eller er på vej ud af en kriminel løbebane. Samarbejdet mellem kommunen, sociale myndigheder, politi, uddannelsesinstitutioner, foreninger, fritidstilbud, interesseorganisationer og forældre/familie er helt centralt, og det samarbejde skal fastholdes, styrkes og udvikles.

Samarbejde mellem forskellige forvaltninger i forhold til den enkelte unge skal ikke hindres af regler og procedurer.

København skal have mere nærpoliti, som er synligt på gaden.

Der skal skabes flere tilbud til de unge. og det må aldrig være økonomien, der bestemmer, om de unge får mulighed for at dyrke sport og andre fritidsinteresser.

Miljø
København skal være en ren by, hvor myndigheder, virksomheder og borgere aktivt bliver inddraget i samarbejdet om byens klima- miljømæssige målsætninger.

Parterne er enige om, at Københavns kommune skal prioritere miljøindsatsen højt. Det skal sikres, at borgerne får renere luft og til stadighed har rent vand i hanerne. Københavns kommune vil arbejde for at mindske luftforureningen gennem etablering af trængselsafgifter/bompenge.

Der skal være adgang til grønne områder. Og der skal arbejdes med at nedsætte kommunens energiforbrug ved at fokusere på alternative og rene energiformer såsom vind-, jord- og solenergi.

Trafik og veje
Københavns kommune vil arbejde for en stærkt forbedret og billigere kollektiv trafik. Forbedringer og prisreduktion skal finansieres ved en betalingsring for biler. Der skal sikres bedre kollektiv trafik. Dette skal ske gennem udbygning, øget fremkommelighed, bedre knudepunkter, bedre information og sammenhæng mellem de forskellige trafikformer.

Københavns kommune vil fortsat arbejde med at skabe større trafiksikkerhed for fodgængere, cyklister og bilister i kommunen.

Der skal sikres en fortsat udvidelse af cykelstinettet i kommunen i takt med det stigende antal cyklister. Samtidig vil Københavns Kommune arbejde for trafikløsninger, der reducerer den trafikale gennemstrømning af biler.

Kultur og fritid
København skal være kendetegnet ved en aktiv og fremsynet kultur- og fritidspolitik. En politik, der kombinerer gode rammebetingelser for borgernes aktive deltagelse i og indflydelse på kultur- og fritidsaktiviteter.

Det betyder for det første, at kultur- og idrætsfaciliteter fortsat skal renoveres og udvikles, så de fremstår tidssvarende. Desuden skal kultur- og fritidsfaciliteterne udbygges i bydelene - nye som gamle –, således at alle borgere, specielt børn og unge, får mulighed for at dyrke idræt og/eller deltage i kulturelle aktiviteter i umiddelbar nærhed af deres bopæl.

Der skal være et tæt samarbejde om udviklingen omkring beboerhuse, aktivitetscentre i de enkelte bydele, og skoler, biblioteker og daginstitutioner skal inddrages i dette samarbejde.

Der skal skabes rammer for en øget deltagelse i idrætsklubberne, og kommunen skal løbende arbejde for, at der tiltrækkes større kultur- og idrætsaktiviteter til København. Samtidig vil kommunen understøtte de små lokale og kreative initiativer, der opstår og blomstrer rundt om i byen, og som gør København til en levede og inspirerende by at leve i.

Endelig vil vi i vores bestræbelser på at blive Europas førende kreative hovedstad arbejde for at udbygge kunstens eksistens- og udviklingsvilkår i byen. Det betyder, at vi vil støtte uddannelsesinitiativer eller lignende inden for nye kunstområder, hvor staten ikke byder ind, udbyde billige og attraktive kommunale lokaler til kunstnere samt understøtte eksisterende og nye kulturelle festivaler.