Kandidatpræsentation af John Andersen i Valbybladet/Kgs. Enghave Bladet

En samling af Sydhavn og flydende studiepladser

Hvorfor skal man vælge dig?

For at styrke borgernes indflydelse på byens udvikling og kampen for et grønt bæredygtigt og solidarisk København med ordentlig velfærd i verdensklasse for børnene og de gamle.

Hvad er den vigtigste sag i din bydel, du vil kæmpe for, hvis du bliver valgt?

Reduktion af trafikbelastningen. Sydhavnen er forsat Københavns trafikale skamplet
Tidligere blev Sydhavnen kaldt Arbejderklassens Hellerup. I 1968 blev P. Knudsens Gade gjort til regionalvej, hvilket med et slag forringede bydelen dratisk. Forskningen (se www.enghavetrafik.dk) har vist at Sydhavnerne opfatter trafikbelastning, som det vigtigste problem. Mange steder i København, fx Nørrebrogade og Sønder Boulevard er der sket forbedringer med grønne cykelruter, lommeparker mindre biltrafik. Det er bare ikke sket i Sydhavnen.

Nævn tre andre:

■ Skoler der samler – fælles overbygningsskole
Opsplitningen i to adskilte bydele modvirkes ved tæt samarbejde mellem alle bydelens folkeskoler fx med natur, havn og idræt som fælles temaer. Desuden skal det overvejes at lave flydende skoledistrikter, så ikke alle børn i det gamle Sydhavnen er udelukket fra at komme ind på den nye skole på Teglholmen – selv om børnene har gået i børnehave sammen. Fremadrettet kunne der arbejdes for en fælles overbygningsskole på den nye skole på Teglholmen for alle børn. Dette vil for alvor kunne skabe sammenhængskraft og være en model, der kunne styrke alle folkeskolerne i bydelen.

■ Flere ungdomsboliger og frirum
Overfor Ålborg Universitet har der siden finanskrisen i 2008 stået en tom bygning: Det Halve Hus – Den Flyvende Hollænder, som blev efterladt af spekulanter. Det er spild af ressourcer. Bygningen skal omdannes til ungdomsboliger til en rimelig pris.

■ Bedre Borgerservice til de gamle og et socialt løft
Det gamle Sydhavnen har sociale udfordringer. Frivillige organisationer og boligsociale medarbejdere gør et uvurderligt stykke arbejde, men kommunen har centraliseret alt for meget og sætter kun få folk af til socialt arbejde i øjenhøjde og borgerservice i bydelen.
På jobcentrene bliver mange tvangsudskrevet til meningsløse aktiveringsprojekter, der forværrer deres situation. Der skal gøres op med umyndiggørelsen og ressourcespildet. I stedet skal der etableres sammenhængende borgerservice i bydelen – bl.a. til de ældre sydhavnere i, som mangler hjælp til kommunens digitale system.
Jobcentre, socialforvaltninger og ældreplejen skal afbureaukratiseres, demokratiseres og bygge på respekt for borgeren.
Der skal være tid til at børnene kan komme på koloni og tid til at snakke med de gamle i ældreplejen. Vores nye plejehjem i Sydhavnen skal fortrinsvis være for ældre, der bor i Sydhavnen.

Hvad er bydelens største udfordringer i den næste periode, som du ser den?

At modvirke den sociale og fysiske opsplitning mellem det nye og gamle Sydhavnen

Hvorfor er det vigtigt/er det vigtigt med lokal repræsentation i Borgerrepræsentationen?

For at Sydhavnen kan få sine krav hørt om bedre borgerservice og socialt arbejde i nærområdet. Dette er blevet klemt af den interne centralisering i kommunen.

København: Hvad er det vigtigste du vil arbejde for i hele København?

Reform af forvaltningen/'DJØF-siloerne' i sammenhæng med en decentraliseringsreform, hvor dele af kommunen rykker ud i lokalområderne. Planloven skal ændres, så der kan bygges flere billigere boliger. Den almene boligsektor skal styrkes markant. Mange Københavnerne slås stadig med eftervirkningerne af forvandlingen af boligmarkedet til et spekulativt pyramidespil frem til finanscrashet i 2008. Det skal forhindres i fremtiden. Sidst men ikke mindst: Vi skal bevare og have mere Klondike, husbåde, flydende studiepladser og kolonihaver. Byens frirum er vigtige.

Hvis du selv kunne bestemme: hvilken post ville du gerne beklæde efter valget?

TMF og BIF

Hvem så du gerne som Københavns overborgmester efter valget?

Signe Færch, EL.