Vedtægter

Vedtægter for foreningen Enhedslisten, Sydhavn afdeling


Note: Ordet ”eller” i disse vedtægter skal læses som ”og/ eller”.

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Enhedslisten Sydhavnen (kort: Sydhavnen/ Sydhavn). Vi kalder os også for SydhavnsØ. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten – de rød-grønne (herefter kaldet Enhedslisten). Foreningens hjemsted er 2450 København SV.

§ 2. Formål:
Afdelingens formål er beskrevet i Enhedslistens program.

§ 3. Medlemskab:
Alle medlemmer af Enhedslisten, som har bopæl med postnummer 2450, er som udgangspunkt medlemmer af afdelingen. Desuden modtager afdelingen ethvert medlem som vælger at blive overflyttet fra andre afdelinger. Endelig kan Arbejdsudvalget, et afdelingsmøde, eller generalforsamlingen optage interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål og som accepterer dens vedtægter; disse mennesker indmeldes samtidig i Enhedslisten.
Medlemmer kan frit flytte til en anden afdeling af Enhedslisten.
Kontingent fastsættes af Enhedslistens årsmøde.
Medlemskab af og/ eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 4. Afdelingsmøder:
Der afholdes afdelingsmøde mindst 3 gange hvert halvår.
Afdelingsmøder indkaldes af arbejdsudvalget.
På afdelingsmødet træffes der, ved simpelt flertal blandt fremmødte medlemmer, nærmere beslutning om politiske og praktiske opgaver, i overensstemmelse med beslutninger truffet på generalforsamlingen, i Enhedslisten København, eller i Enhedslisten generelt. Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Afdelingsmøder er åbne for alle interesserede, med mindre Arbejdsudvalget til hele mødet eller et dagsordenspunkt vælger at holde mødet lukket. Dette meddeles i så fald i indkaldelsen, og for evt. nye dagsordenspunkter på selve mødet.
Der føres beslutningsreferat over de på afdelingsmødet vedtagne beslutninger.

§ 5. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed. Alle foreningens medlemmer har stemme- og valgret på generalforsamlingen.
Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal. Ved stemmelighed falder et forslag.
Der føres beslutningsreferat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af referent og dirigent.
Generalforsamlingen er åben for alle interesserede, med mindre generalforsamlingen selv, til et eller flere dagsordenspunkter, vælger at holde mødet lukket. Dette besluttes og meddeles i så fald under godkendelsen af dagsordenen.
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år, senest 1 uge inden Enhedslisten Københavns generalforsamling, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Arbejdsudvalgets beretning.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
6. Budget for det kommende år.
7. Valg af kasserer, øvrige Arbejdsudvalg, og revisor.
8. Eventuelt.

Desuden kan der fx være følgende punkter:
Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde.
Urafstemning om folketingskandidater.

Arbejdsudvalget udarbejder det udsendte forslag til dagsorden, og derudover optages indkomne forslag ved godkendelse af dagsordenen. Dog skal evt. forslag til vedtægtsændringer være modtaget mindst 1 uge før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer, eller mindst 2 arbejdsudvalgsmedlemmer, eller afdelingens revisor skriftligt, med angivelse af dagsorden, ønsker det. Arbejdsudvalget indkalder skriftligt, med angivelse af dagsorden, til ekstraordinær generalforsamling med mindst 10 og maksimalt 20 dages varsel.
Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra arbejdsudvalget og godkendelse af generalforsamlingen.

§ 6. Arbejdsudvalget:
Arbejdsudvalget (kort: AU) er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. AU består af mindst 2 medlemmer.
Kassereren er medlem af Arbejdsudvalget og vælges direkte på generalforsamlingen. Skulle kassereren trække sig i en periode, vælger AU en anden kasserer af sin midte. Arbejdsudvalget konstituerer i øvrigt sig selv umiddelbart efter valget på det første arbejdsudvalgsmøde, herunder vælger en kontaktperson fra sin midte.
AU afholder møde mindst 6 gange om året.
Arbejdsudvalget er beslutningsdygtigt ved fremmøde af mindst to arbejdsudvalgsmedlemmer. Der træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt fremmødte arbejdsudvalgsmedlemmer,
Arbejdsudvalgsmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen, bortset fra i personsager, hvor kun AU og de involverede personer kan deltage. Desuden er møderne åbne for andre interesserede, med mindre AU på et hvilket som helst tidspunkt vælger og meddeler, at de holder hele eller dele af mødet lukket for personer der ikke er medlemmer af afdelingen.
Der føres beslutningsreferat over de af Arbejdsudvalget vedtagne beslutninger. Arbejdsudvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 7. Forholdet til Enhedslisten København og Enhedslisten Region Hovedstaden:
Foreningen skal have en repræsentant i bestyrelsen for Enhedslisten København. Personen vælges på generalforsamlingen.

§ 8. Kandidater:
Kandidater til Borgerrepræsentationen fastsættes af Enhedslisten København og er ansvarlige over for denne.
Kandidater til Region Hovedstaden fastsættes af Enhedslisten Region Hovedstaden og er ansvarlige over for denne.
Kandidater til lokaludvalg o. lign. lokaldemokratiske organer, er ansvarlige over for enten Enhedslisten Sydhavnen alene eller over for alle de afdelinger, der ligger i det geografiske område som er repræsenteret. Afdelingens forslag til de konkrete rammer for samarbejdet diskuteres og godkendes på en generalforsamling.
Hvem der har ansvaret for kandidater til evt. øvrige organer, diskuterer Arbejdsudvalget med andre relevante dele af Enhedslisten.
Personer, der bliver valgt eller på anden måde repræsenterer Enhedslisten i et hvilket som helst organ, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten Sydhavnen og sørge for at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet af Arbejdsudvalget og på afdelingsmøder.

§ 9. Tegningsregler:
Arbejdsudvalget meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.
Afdelingen tegnes af kassereren.
Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af det samlede arbejdsudvalg.
Afdelingen kan ikke tegne hele Enhedslisten, Enhedslisten København, eller Enhedslisten Region Hovedstaden.

§ 10. Foreningens formue og indtægter:
For afdelingen hæfter alene dens formue.
Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.
Foreningen får sine indtægter fra centrale midler i Enhedslisten og Enhedslisten København, fra evt. indsamlinger og frivillige bidrag, samt fra evt. andre eksterne midler. Foreningen kan ikke opkræve ekstra bidrag fra sine medlemmer.

§ 11. Regnskab:
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en intern kritisk revisor valgt af generalforsamlingen. Regnskabet skal være afsluttet senest den 1. februar. Regnskabet udarbejdes af kassereren, der fremlægger det på det førstkommende arbejdsudvalgsmøde til godkendelse. Efterfølgende fremlægger Arbejdsudvalget regnskabet til godkendelse på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter arbejdsudvalgsmødet.

§ 12. Vedtægtsændringer:
Ændringer i nærværende vedtægter kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på en generalforsamling.

§ 13. Opløsning:
Beslutningen om opløsning af afdelingen kan vedtages efter arbejdsudvalgets indstilling og efter vedtagelse med 2/3-dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, 31. august 2005, og revideret på de ordinære generalforsamlinger 18. februar 2006, 24. februar 2007 og 28. februar 2009.

København, den / 2009

AU valgt 28/2 2009:

Kaj Jessen,  Karsten Thestrup Clausen

Kirsten Lind, Ina Kjølby Korneliussen

Egon Laugesen, Louise Nygaard Rasmussen


Emneord: